Senior Innovation and Engagement Manager / Uwch Reolwr Arloesi ac Ymgysylltu

Expires

30th January 2023

Are you interested in influencing policies and support for innovation at universities? Skilled at providing feedback on multi-million pound bids from universities as well as keeping track of funding arrangements?

As Senior Innovation and Engagement Manager, you would lead the work on innovation policy in the Research, Innovation and Engagement team, helping to shape policies and run funding programmes at Wales’s largest funder of university research.

You would manage innovation and engagement programmes within HEFCW’s £100 million budget for research and innovation, in particular the Research Wales Innovation Fund, and oversee how universities work with communities through their civic mission activities. You will work closely with partners outside HEFCW, from universities and university representative bodies to the Welsh Government, central UK Government, UK Research and Innovation (UKRI) and other higher education funding bodies.

You will be an experienced professional, ideally with a background in innovation or engagement from a higher education institution, research funder or public sector organisation. You would use your significant experience of developing and implementing policy and funding arrangements, within Wales or elsewhere in the UK, to help you to successfully manage complex projects with minimal guidance. The ability to communicate challenging issues confidently and clearly is essential, and the ability to work in both Welsh and English is desirable.

For more information please click Apply

HEFCW is a Disability Confident and Living Wage accredited employer. We are committed to promoting a diverse and inclusive workplace and we particularly encourage LGBTQ+ applicants, disabled applicants and people from an ethnic minority background, who are currently under-represented at HEFCW. We are pleased to accept application forms in Welsh and English.

We encourage candidates to contact the line manager, Hywel Edwards (hywel.edwards@hefcw.ac.uk), or our HR department (hrdepartment@hefcw.ac.uk) in complete confidence with any queries about the vacancy or application process.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dylanwadu ar bolisïau a chymorth ar gyfer arloesi mewn prifysgolion? Ydych chi’n fedrus mewn rhoi adborth ar gynigion gwerth miliynau o bunnoedd gan brifysgolion yn ogystal â chadw golwg ar drefniadau cyllido?

Fel Uwch Reolwr Arloesi ac Ymgysylltu, byddech yn arwain y gwaith ar bolisi arloesi yn y tîm Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu, gan helpu i lunio polisïau a rhedeg rhaglenni cyllido yng nghorff cyllido mwyaf Cymru ar gyfer ymchwil ac arloesi gan brifysgolion.

Byddech yn rheoli rhaglenni arloesi ac ymgysylltu o fewn cyllideb £100 miliwn CCAUC ar gyfer ymchwil ac arloesi, yn enwedig Cronfa Arloesi Ymchwil Cymru, ac yn goruchwylio sut y mae prifysgolion yn gweithio gyda chymunedau trwy eu gweithgareddau cenhadaeth ddinesig. Byddwch yn cydweithio’n agos gyda phartneriaid y tu allan i CCAUC, o brifysgolion a chyrff sy’n cynrychioli prifysgolion i Lywodraeth Cymru, Llywodraeth ganolog y DU, Ymchwil ac Arloesi yn y DU (UKRI), busnesau a chyrff cyllido addysg uwch eraill.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol profiadol, yn ddelfrydol â chefndir mewn arloesi a/neu ymgysylltu o sefydliad addysg uwch, corff cyllido ymchwil neu sefydliad yn y sector cyhoeddus. Byddech yn defnyddio eich profiad sylweddol o ddatblygu a gweithredu polisi a threfniadau cyllido, yng Nghymru neu mewn gwledydd eraill yn y DU, i’ch helpu i reoli prosiectau cymhleth yn llwyddiannus gydag ychydig iawn o arweiniad. Mae’r gallu i gyfleu materion sy’n gryn her mewn modd hyderus ac eglur yn hanfodol, ac mae’r gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg yn ddymunol.

Am fwy o wybodaeth cliciwch Apply

Mae CCAUC yn gyflogwr achrededig Hyderus o ran Anabledd a Chyflog Byw. Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo gweithle amrywiol a chynhwysol ac rydym yn annog ceisiadau’n arbennig gan ymgeiswyr LGBTQ+, ymgeiswyr anabl ac ymgeiswyr o leiafrifoedd ethnig, sydd yn cael eu tangynrychioli yn CCAUC ar hyn o bryd. Rydym yn falch o dderbyn ffurflenni cais yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Rydym yn annog ymgeiswyr i gysylltu â’r rheolwr llinell, Hywel Edwards (hywel.edwards@hefcw.ac.uk), neu’r adran adnoddau dynol (hrdepartment@hefcw.ac.uk) yn gwbl gyfrinachol, gydag unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r swydd wag neu’r broses ymgeisio.

 

Application URL:

https://www.hefcw.ac.uk/en/about-us/working-for-hefcw/vacancies/