Senior External Engagement Manager – Research and Innovation/ Uwch Reolwr Ymgysylltu Allanol – Ymchwil ac Arloesi

Expires

28th January 2020

HEFCW is the largest funder of research in Wales, providing approx. £95 million a year to support the research and innovation activities of universities in Wales. HEFCW is recruiting a Senior External Engagement Manager for Research and Innovation (R&I) to develop and manage HEFCW’s external engagement in relation to the R&I agenda.

Managing HEFCW’s external engagement plan for R&I, the successful candidate will make strategic connections between funders of R&I, Welsh universities and other key stakeholders including Welsh Government. Central to this role is developing an effective working arrangement with UK Research and Innovation (UKRI) where you will build relationships with staff and contribute to their policy development and project work through a regular presence in their London office.

Educated to a degree level (or equivalent), you will be an experienced professional from a higher education institution, public sector organisation or funding body, with significant experience of achieving results through relationship building and engagement activities and a good understanding of policy and funding arrangements for research and innovation across the UK.  The ideal candidate will demonstrate strategic vision, excellent communication skills, and have experience of working with individuals in positions of responsibility, including senior academics and government officials.

The ability to communicate bilingually in Welsh or English is desirable.

For more information please click Apply

HEFCW warmly welcomes applications from all sections of the community and is pleased to accept application forms in Welsh and English. Appointments will be made on merit.

 

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

CCAUC yw corff cyllido ymchwil mwyaf Cymru, ac mae’n darparu oddeutu £95 miliwn y flwyddyn i gefnogi gweithgareddau ymchwil ac arloesi prifysgolion yng Nghymru. Mae CCAUC yn recriwtio Uwch Reolwr Ymgysylltu Allanol ar gyfer Ymchwil ac Arloesi (YacA) i ddatblygu a rheoli ymgysylltiad allanol CCAUC mewn perthynas â’r agenda YacA.

Gan reoli cynllun ymgysylltu allanol CCAUC ar gyfer YacA, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn creu cysylltiadau strategol rhwng cyllidwyr YacA, prifysgolion Cymru a rhanddeiliaid eraill allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Rhan hollbwysig o’r rôl hon yw datblygu trefniadau gwaith effeithiol ag Ymchwil ac Arloesi’r DU (UKRI), lle byddwch yn meithrin perthnasoedd â staff ac yn cyfrannu at eu gwaith datblygu polisi a’u gwaith ar brosiectau drwy fod yn bresennol yn rheolaidd yn eu swyddfa yn Llundain.

Byddwch wedi derbyn addysg hyd at lefel gradd (neu gyfwerth) ac yn weithiwr proffesiynol profiadol o sefydliad addysg uwch, sefydliad o’r sector cyhoeddus neu gorff cyllido, a bydd gennych brofiad sylweddol o sicrhau canlyniadau drwy feithrin perthnasoedd a gweithgarwch ymgysylltu. Bydd gennych hefyd ddealltwriaeth dda o drefniadau polisi a chyllido ymchwil ac arloesi ledled y DU.  Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn arddangos gweledigaeth strategol a sgiliau cyfathrebu rhagorol, a bydd ganddo brofiad o weithio gydag unigolion mewn swyddi cyfrifol, gan gynnwys uwch-academyddion ac uwch-swyddogion o’r llywodraeth.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n ddwyieithog, yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn ddymunol.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch Ymgeisio

Mae CCAUC yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned, ac yn falch o dderbyn ffurflenni cais yn Gymraeg ac yn Saesneg. Penodir ar sail teilyngdod.