Research, Innovation and Engagement Manager

Expires

14th July 2022

HEFCW is the largest funder of research in Wales, providing approximately £100 million a year to support the research and innovation activities of universities in Wales. HEFCW is recruiting a Research, Innovation and Engagement (RIE) Manager to manage HEFCW’s research and innovation funding initiatives and take responsibility for developing HEFCW’s civic mission policy and funding.

Using strong project management and planning skills you will support the senior members of the RIE team by monitoring project budgets, analysing submissions and producing reports on HEFCW funded projects.  You will also use these skills to take responsibility for the effective running of the Research Wales Committee and associated sub-groups.

 

You will work with the Senior Innovation Manager to become the specialist HEFCW contact for Civic Mission agenda. This will require you to be an excellent team player, who is able to develop and maintain good working relationships with HEFCW colleagues, university staff at all levels and contemporaries across the UK.

 

Educated to degree level (or equivalent), the successful candidate will have the ability to work independently to produce reports, sometimes to tight deadlines, with minimal guidance. Strong communication, numeracy and IT skills are essential. The ability to communicate bilingually in Welsh and English is desirable.

 

Hours: Full time (0.8FTE or job share considered for the right candidate)

Contract type: Permanent. Secondments also considered.

 

 

HEFCW is a Disability Confident and Living Wage accredited employer. We are committed to promoting a diverse and inclusive workplace and we particularly encourage LGBTQ+ applicants, disabled applicants and people from an ethnic minority background, who are currently under-represented at HEFCW.  We are pleased to accept application forms in Welsh and English.

 

We encourage candidates to contact the line manager, Emma Morris (mailto:emma.morris@hefcw.ac.uk), or our HR department (hrdepartment@hefcw.ac.uk) in complete confidence with any queries about the vacancy or application process.

 

 

CCAUC yw corff cyllido ymchwil mwyaf Cymru, ac mae’n darparu oddeutu £100 miliwn y flwyddyn i gefnogi gweithgareddau ymchwil ac arloesi prifysgolion yng Nghymru. Mae CCAUC yn recriwtio Rheolwr Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu (YAY) i reoli mentrau cyllido ymchwil ac arloesi CCAUC a chymryd cyfrifoldeb dros ddatblygu polisi a chyllid cenhadaeth ddinesig CCAUC.

 

Drwy ddefnyddio sgiliau cryf wrth reoli a chynllunio prosiectau, byddwch yn cefnogi aelodau uwch y tîm YAY drwy fonitro cyllidebau prosiectau, dadansoddi cyflwyniadau a llunio adroddiadau ar brosiectau a gyllidir gan CCAUC.  Byddwch hefyd yn defnyddio’r sgiliau hyn i gymryd cyfrifoldeb dros gynnal Pwyllgor Ymchwil Cymru ac is-grwpiau cysylltiedig yn effeithiol.

 

Gweithio gyda’r Uwch Reolwr Arloesi ac Ymgysylltu i ddod yn gyswllt arbenigol o fewn CCAUC ar gyfer agenda’r Genhadaeth Ddinesig. Ar gyfer hyn, bydd yn rhaid i chi fod yn aelod ardderchog o’r tîm sydd yn gallu meithrin a chynnal perthnasoedd gwaith da â chydweithwyr yn CCAUC, staff prifysgolion ar bob lefel a chymheiriaid ar draws y DU.

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi derbyn addysg hyd at lefel gradd (neu gyfwerth), a bydd ganddo/ganddi’r gallu i weithio’n annibynnol i lunio adroddiadau, a hynny weithiau erbyn dyddiadau terfyn tynn, heb ryw lawer o arweiniad. Mae sgiliau cyfathrebu, rhifedd a TG cryf yn hanfodol. Mae’r gallu i gyfathrebu’n ddwyieithog, yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn ddymunol.

 

 

Mae CCAUC yn gyflogwr achrededig Hyderus o ran Anabledd a Chyflog Byw. Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo gweithle amrywiol a chynhwysol ac rydym yn annog ceisiadau’n arbennig gan ymgeiswyr LGBTQ+, ymgeiswyr anabl ac ymgeiswyr o leiafrifoedd ethnig, sydd yn cael eu tangynrychioli yn CCAUC ar hyn o bryd.  Rydym yn falch o dderbyn ffurflenni cais yn Gymraeg ac yn Saesneg.

 

Rydym yn annog ymgeiswyr i gysylltu â’r rheolwr llinell, Emma Morris (mailto:emma.morris@hefcw.ac.uk), neu’r adran adnoddau dynol (hrdepartment@hefcw.ac.uk) yn gwbl gyfrinachol, gydag unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r swydd wag neu’r broses ymgeisio.

 

 

Note: Applications close: 14 July 2022 at 17:00

For more information please click here

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma