Director of Regulation and Analysis

Expires

7th January 2019

The Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) is pleased to announce this excellent opportunity for the right individual to make a significant contribution to our work and to higher education in Wales. We are seeking to appoint a Director of Regulation and Analysis, as well as a Director of Policy and Funding.

We regulate higher education (HE) providers in Wales, scrutinise their performance and ensure assessment of higher education quality. We use funding from the Welsh Government and others to secure HE learning and research of the highest quality, maximising the contribution of HE to Wales’s culture, society and economy.

The Higher Education (Wales) Act 2015 gave us new responsibilities and we are restructuring to better meet them. We are now looking for two outstanding individuals to head up our new directorates and to play a major role in leading the organisation over the coming years.

With significant experience of leading people and managing complexity and ambiguity, the new Directors will contribute to the overall strategic direction and management of HEFCW and will lead on those aspects of our work which fall within the responsibilities of their directorate. They will have well-developed negotiating and influencing skills and – due to HEFCW’s small and specialist nature – will be flexible in their approach and able to work with people at different levels, both internally and with external stakeholders.

The Director of Regulation and Analysis will take forward the delivery and development of our regulatory responsibilities and our financial and statistical analysis functions. Applicants will need to demonstrate the capacity to commission, interpret, and communicate complex data analysis, along with legal requirements, to balance strategic leadership with appropriate attention to detail, ensuring that we meet our statutory regulatory obligations.

Applicants will have to demonstrate significant experience of working at senior level, taking the lead role in strategic development and execution of policies and practices. They will need excellent knowledge of the Welsh and wider UK higher education sector and of the public sector environment around higher education policy. They will need personal credibility and effectiveness, being able to represent the organisation at high levels with higher education providers, the Welsh and UK Governments, other funding bodies and other external organisations.

The Welsh Government has announced the intention to implement changes to the post compulsory education and training landscape in Wales, with the establishment of a new sponsored body bearing responsibility for funding and regulating all post-16 education. It is intended that the full range of HEFCW’s functions and responsibilities, will form part of this new body in the future and we will be working with colleagues in Welsh Government on the implementation of the new arrangements. The two new directors will be key players in those developments.

Employee benefits include access to the Civil Service Pension Scheme, flexible working and 30 days annual leave (excluding bank holidays).

HEFCW warmly welcomes applications from all sections of the community and is pleased to accept application forms in Welsh and English. Appointments will be made on merit.

The closing date for applications is 12 noon 7 January 2019.

Interviews will be held on 17, 18, 21 or 22 January 2019.

For further information contact hrdepartment@hefcw.ac.uk, or to download an application pack visit our website.

 


Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Dadansoddi

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

£56,121 – £68,604 y flwyddyn a manteision

Mae’n bleser gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) gyhoeddi’r cyfle rhagorol hwn i’r unigolyn priodol i wneud cyfraniad sylweddol at ein gwaith ac at addysg uwch yng Nghymru. Rydym eisiau penodi Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Dadansoddi, yn ogystal â Chyfarwyddwr Polisi a Chyllid.

Rydym yn rheoleiddio darparwyr addysg uwch (AU) yng Nghymru, yn craffu ar eu perfformiad ac yn sicrhau bod ansawdd addysg uwch yn cael ei asesu. Rydym yn defnyddio cyllid gan Lywodraeth Cymru ac eraill i sicrhau dysgu ac ymchwil AU o’r safon uchaf, gan sicrhau cyfraniad gorau posib AU at ddiwylliant, cymdeithas ac economi Cymru.

Rhoddodd Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 gyfrifoldebau newydd i ni ac rydym yn ailstrwythuro er mwyn eu cyflawni’n well. Rydym yn chwilio yn awr am ddau unigolyn eithriadol i arwain ein cyfarwyddiaethau newydd ac i chwarae rôl allweddol mewn arwain y sefydliad yn ystod y blynyddoedd i ddod.

Gyda phrofiad sylweddol o arwain pobl a rheoli cymhlethdod ac amwysedd, bydd y Cyfarwyddwyr newydd yn cyfrannu at gyfeiriad strategol a rheolaeth gyffredinol CCAUC ac yn arwain ar yr agweddau hynny ar ein gwaith sy’n gyfrifoldeb eu cyfarwyddiaeth. Bydd ganddynt sgiliau trafod a dylanwadu sydd wedi’u datblygu’n dda ac, oherwydd natur arbenigol a bach CCAUC, byddant yn hyblyg eu dull o weithredu ac yn gallu gweithio gyda phobl ar wahanol lefelau, yn fewnol a gyda rhanddeiliaid allanol.

Bydd y Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Dadansoddi yn mynd ati i gyflawni a datblygu ein cyfrifoldebau rheoleiddiol a’n swyddogaethau dadansoddi ariannol ac ystadegol. Bydd rhaid i’r ymgeiswyr ddangos gallu i gomisiynu, dehongli a chyfathrebu dadansoddiadau data cymhleth, ynghyd â gofynion cyfreithiol, i sicrhau cydbwysedd rhwng arweinyddiaeth strategol a sylw priodol i fanylder, gan sicrhau ein bod yn bodloni ein rhwymedigaethau rheoleiddiol statudol.

Bydd rhaid i’r ymgeiswyr ddangos profiad sylweddol o weithio ar lefel uwch, gan arwain datblygiad strategol a gweithredu polisïau ac arferion. Bydd rhaid iddynt fod â gwybodaeth ragorol am sector addysg uwch Cymru a’r sector addysg uwch ehangach yn y DU, ac am amgylchedd y sector cyhoeddus yn gysylltiedig â pholisi addysg uwch. Bydd rhaid wrth hygrededd ac effeithiolrwydd personol a gallu cynrychioli’r sefydliad ar lefelau uchel gyda darparwyr addysg uwch, Llywodraethau Cymru a’r DU, cyrff cyllido eraill, a sefydliadau allanol eraill.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bwriad i weithredu newidiadau i’r tirlun addysg a hyfforddiant ôl orfodol yng Nghymru, drwy sefydlu corff newydd a noddir yn gyfrifol am gyllido a rheoleiddio’r holl addysg ôl-16. Mae’n fwriad i’r amrywiaeth lawn o swyddogaethau a chyfrifoldebau sydd gan CCAUC ffurfio rhan o’r corff newydd hwn yn y dyfodol a byddwn yn gweithio gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru ar weithredu’r trefniadau newydd. Bydd y ddau gyfarwyddwr newydd yn chwarae rhan allweddol yn y datblygiadau hynny.

Mae’r manteision cyflogaeth yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, gweithio hyblyg a 30 diwrnod o wyliau blynyddol (ac eithrio gwyliau banc).

Mae CCAUC yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned ac mae’n falch o dderbyn ffurflenni cais yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Penodir ar sail rhinweddau.

Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau yw hanner dydd ar 7 Ionawr 2019.

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 17, 18, 21 neu 22 Ionawr 2019.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â hrdepartment@hefcw.ac.uk, neu i lawrlwytho pecyn cais, ewch i’n gwefan.